Kệ sắt V lỗ đa năng

Thương lượng
Nội dung
𝐾𝑒̣̂ 𝑠𝑎̆́𝑡 𝑉 𝑙𝑜̂̃ đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑢̛̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑒́𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑜̛𝑛 𝑡𝑖̃𝑛ℎ đ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑦 đ𝑎 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀ 1,6 đ𝑒̂́𝑛 2𝑚𝑚, 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜̂́𝑡,𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 𝑐ℎ𝑎̆́𝑛 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑙𝑎̂𝑢!
𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖́𝑎 𝑘𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘𝑒̣̂ 𝑉 𝑙𝑜̂̃ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑢̛ :
𝐾𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘𝑒̣̂ 𝑠𝑎̆́𝑡 𝑐ℎ𝑢̛̃ 𝑉 đ𝑎 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑖𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̣𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑎̆́𝑝 𝑔ℎ𝑒́𝑝 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑉 𝑙𝑜̂̃ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̂𝑚, 𝑑𝑜 đ𝑜́ 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘𝑒̣̂ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡𝑢̀𝑦 𝑦́ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔.
𝑇𝑢̀𝑦 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑎̀ 𝑘𝑒̣̂ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 300𝑘𝑔.
𝐾𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑎́𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘𝑒̣̂ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑎𝑦 đ𝑜̂̉𝑖 𝑙𝑖𝑛ℎ
Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhQuận Gò VấpKhácLinh tinhkệ sắt V

{{----}}