Đồng rao

1. Giá trị và phạm vi hoạt động của Đồng Rao:

- Đồng Rao (ĐR) là phương thức thanh toán được Rao Vặt cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ Rao Vặt. Khi sử dụng Đồng Rao để mua dịch vụ từ Rao Vặt, 1 Đồng Rao có giá trị tương đương với 1 Việt Nam Đồng (1 Đồng Rao = 1 Việt Nam Đồng).

- Đồng Rao chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi Rao Vặt, trên trang raovat.vnexpress.net. Người dùng không thể sử dụng Đồng Rao để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.

- Đối với các tài khoản đã đăng kí trên Rao Vặt, Đồng Rao không được dùng để thuyên chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

2. Các loại tài khoản Đồng Rao:

- Tài khoản chính (TKC): thể hiện số lượng Đồng Rao phát sinh trong quá trình nạp tiền.

+ Không có giới hạn về số lượng Đồng Rao trong tài khoản chính.

+ Đồng Rao (ĐR) trong tài khoản chính: có giá trị sử dụng 365 ngày tính từ ngày nạp tiền vào tài khoản Đồng Rao. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Tài khoản Khuyến Mãi (TKKM): thể hiện số lượng Đồng Rao phát sinh từ các hoạt động khuyến mãi/mã khuyến mãi của Rao Vặt.

+ Không có giới hạn về số lượng Đồng Rao trong tài khoản khuyến mãi.

+ Đồng Rao (ĐR) trong tài khoản khuyến mãi: có giá trị sử dụng 365 ngày và sẽ không thể được dùng để chuyển qua TKC. Sau 365 ngày, Đồng Rao khuyến mãi sẽ tự động hết hạn và bị trừ khỏi TKKM.


Lượt đẩy tin

1. Giá trị và phạm vi hoạt động của Lượt Đẩy Tin:

- Lượt Đẩy Tin (LĐT) là phương thức thanh toán được Rao Vặt cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ Rao Vặt ở phạm vi Lượt Đẩy Tin.

- Lượt Đẩy Tin chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi Rao Vặt, trên trang raovat.vnexpress.net. Người dùng không thể sử dụng Lượt Đẩy Tin để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.

- Đối với các tài khoản đã đăng kí trên Rao Vặt, Lượt Đẩy Tin không được dùng để thuyên chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

2. Giá trị sử dụng:

Lượt Đẩy Tin trong tài khoản: có giá trị sử dụng phụ thuộc vào theo gói đẩy tin mà người dùng mua. Bao gồm:

- Gói 10 Lượt Đẩy Tin : thời hạn sử dụng 20 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 20 Lượt Đẩy Tin : thời hạn sử dụng 40 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 50 Lượt Đẩy Tin : thời hạn sử dụng 90 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 100 Lượt Đẩy Tin : thời hạn sử dụng 180 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.


Lượt đăng tin

1. Giá trị và phạm vi hoạt động của Lượt Đăng Tin

- Lượt Đăng Tin là phương thức thanh toán được Rao Vặt cung cấp cho người dùng, để chi trả cho các dịch vụ từ Rao Vặt ở phạm vi Lượt Đăng Tin.

- Lượt Đăng Tin chỉ được sử dụng để thanh toán cho các dịch vụ được cung cấp bởi Rao Vặt, trên trang raovat.vnexpress.net. Người dùng không thể sử dụng Lượt Đăng Tin để thanh toán cho các dịch vụ từ các doanh nghiệp khác.

- Đối với các tài khoản đã đăng kí trên Rao Vặt, Lượt Đăng Tin không được dùng để thuyên chuyển giữa các tài khoản cá nhân khác nhau và cũng không quy đổi thành tiền mặt ra khỏi tài khoản.

2. Giá trị sử dụng:

Lượt Đăng Tin trong tài khoản: có giá trị sử dụng phụ thuộc vào theo gói đẩy tin mà người dùng mua. Bao gồm:

- Gói 10 Lượt Đăng Tin: thời hạn sử dụng 20 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 20 Lượt Đăng Tin: thời hạn sử dụng 40 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 50 Lượt Đăng Tin: thời hạn sử dụng 90 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

- Gói 100 Lượt Đăng Tin: thời hạn sử dụng 180 ngày. Thời hạn được tính theo từng giao dịch.

VnExpress Fanpage