Đăng tải năng lực hoạt động nhà thầu lên web bộ XD

Thương lượng

Nội dung


VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM


 


XIN THÔNG BÁO


 V/v: Công khai thông tin về
năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân.


– Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng12 năm 2009
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


-Căn cứ nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính
phủ về sử đổi bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12
tháng12 năm 2009 của -Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
công trình.


-Căn Cứ nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010
về lập, thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.


-Căn cứ số 15/2013/ NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của
Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.


-Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của bộ xây dựng.


-Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây
Dựng về quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động của tổ
chức, cá nhân tham gia về hoạt động xây dựng công trình.


-Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự
án đầu tư xây dựng công trình.


Nhằm đáp ứng nhu cầu đăn tải thông tin về năng lực, hoạt động
xây dựng của DN lên Website của Bộ Xây Dựng Viện giáo duc xây dựng
Việt Nam nhận đăng tin (Công khai thông tin về năng lực hoạt động
xây dựng của tổ chức, cá nhân) lên trang website của bộ xây
dựng. www.moc.gov.vn & www.xaydung.gov.vn 
trên toàn quốc.


Theo đề nghị của cục trưởng cục quản lý hoạt động xây dựng. Bộ
trưởng


Bộ Xây dựng ban hành thông tư quy đinh công khai thông tin về
năng lực hoạt động của doanh nghiệp, tổ chúc,các nhân tham gia hoạt
động xây dựng công trình.


Thông tư này quy đinh về việc cung cấp, tiêp nhận, xen xét công
bố và quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các
lĩnh vực. Lập dự án trong các lĩnh vực xây dựng công trình. Quản lý
dự án đầu tư xây dựng công trình. Thiết  kế quy hoạch xây
dựng.Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình . Thí nghiệm chuyên
ngành xây dựng. Kiểm định, giám định chất  lượng công trình
xây dựng. Khảo sát, thiết kế,thi công xây dựng công trình .


1. Phạm vi điều chỉnh:


Thông tin này quy định việc cung cấp, tiếp nhận xem xét , công
bố quản lý thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh
vực:


-Lập dự án trong các lĩnh vực xây dựng công trình


-Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


-Thiết  kế quy hoạch xây dựng


-Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình


-Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng


-Kiểm định ,giám định chất  lượng công trình xây dựng


-Khảo sát ,thiết kế,thi công xây dựng công trình


2. Đối tượng áp dụng:


-Tổ chức, các nhân trong và ngoài nươc có nhu cầu đăng thông
tin  công khai về năng lực hoạt động xây dưng trong các lĩnh
vực nêu tại khản 1 điều này trên lãnh thổ việt nam .


-Các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và
quyết định công bố thông tin trên mạng thông tin điện tử do chính
mình quản lý .


-Chủ đầu tư, nhà thầu tự tham khảo thông tin về năng lực hoạt
động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, các nhân tham gia các
hoạt động xây dựng.


3. Nguyên tắc công khai thông tin về năng lực của tổ
chức, cá nhân hoạt động xây dựng công trình :


-Mọi thông tin về năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá
nhân cung cấp phải chính xác và trung thực. Khi có thay đổi thông
tin, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiện cung cấp thông tin điều
chỉnh đến cơ quan đầu mối theo quy định tại điều 8 của thông tư
này.


-Cơ quan đầu mối phải xem xét, kiểm tra khi cần thiết đối với
các thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá
nhân  để công bố công khai trên trang thông tin điện tử do cơ
quan quản lý.


-Mọi thông tin vê năng lực hoạt động của tổ chức cá nhân được
công bố trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đầu mối phải
được chuyển về Bộ xây dựng( Cục quản lý hoạt động xây dựng )để xem
xét tích hợp dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ
Xây dựng để quản lý làm cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia
các hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước quy định tại khoản 3
điều 8 nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính
phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.


4.Công bố thông tin và điều khoản thi hành:


Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin
đầy đủ hợp lệ về năng lực hoạt động do tổ chức cá nhân cung cấp. Cơ
quan đầu mới có trách nhiệm công bố thông tin trên trang điện tử do
mình quản lý và có văn bản xác nhận đã công bố gửi cho tổ chức, cá
nhân.


Sau khi công bố trên trang điện tử, trong thời gian 7 ngày làm
việc các cơ quan đầu mối có trách nhiện báo cáo về cơ quan đầu mối
của Bộ Xây dựng để tổ chức quản lý, tích hợp công khai thông tin về
năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên trang thông
tin của Bộ Xây
Dựng: www.moc.gov.vn & www.xaydung.gov.vn


Chú ý:


Sau ngày 01/01/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố
đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây
dựng.


-Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đã đăng tải theo quy
định tại quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây
dựng đã hết hiệu lực.


Xin vui lòng liên hệ 0967343258 (MS. Hiền) để được hướng
dẫn chi tiết!


                            
    

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM


Số 02- Ngách 42/155-Thịnh Liệt-Hoàng Mai-HN


Tel: 043 686 56 56/ Fax: 043. 685
55 99
Hotline: 0967343258Web: http://giaoducxaydung.vn/ Email: giaoducxaydung1@gmail.com


 


 Thông tin người dùng

TagsTP Hồ Chí MinhQuận 10Tuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinh