Khóa học QA/QC - Các công cụ kiểm soát chất lượng

1.900.000
Nội dung
Khóa học QA QC thực hành 80% công cụ kiểm soát chất lượng trên má tính. Khóa học QA QC tạo sự phối hợp giữa QA và QC là yếu tố quan trọng trong việc sắp xếp đội ngũ nhân viên sự phối hợp này tạo nên lợi thế sức mạnh trong kỹ năng kiểm soát và cải tiến quy trình liên tục.

Nội dung khóa học QA QC được thiết kế theo chuẩn Quốc tế, kết hợp kiểm soát quá trình bằng thống kê tạo ra tư duy cải tiến liên tục nhờ: Xác định được các quy luật từ phân tích dữ liệu thống kê và đề xuất các giải pháp nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm

Đặc biệt các công cụ và phương pháp trong chương trình khóa học QA QC có sự kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.

Mục đích

Xem nội dung chi tiết chương trình:
http://tmsvn.com/khoa-hoc-qa-qc-kiem-soat-chat-luong.html
http://tmsvn.com/7-cong-cu-qc-moi-advanced-tool.html
Thông tin người dùng

TagsTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhqa qc học qa qc khóa học qa qc

{{----}}