Thép ống đúc phi 273 ống thép đúc phi 168 ống đúc phi 355 ống hàn 406

Thương lượng
Nội dung
Thép ống đúc phi 273,ống thép đúc phi 168, ống đúc phi 355, ống hàn 406
Cty chúng tôi bán chuyên ngành về thép, thép ống đúc, thép ống hàn,thép ống đúc mạ kẽm,thép ống hàn mạ kẽm từ Ø21_Ø610,với số lượng nhập khẩu đa dạng và pho
Thép ống đúc phi 273x6.35,ống thép đúc phi 273x9.27,thép ống đúc phi 168x5ly,ống thép đúc phi 168x7.11ly,thép ống hàn phi 355,ống hàn phi 406 thép ống đúc phi 273x6.35 ống thép đúc phi 273x9.27,thép ống đúc phi 168x5ly,ống thép đúc phi 168x7.11ly,thép ống hàn phi 355,ống hàn phi 406////thép ống đúc phi 273x6.35,ống thép đúc phi 273x9.27,thép ống đúc phi 168x5ly,ống thép đúc phi 168x7.11ly,thép ống hàn phi 355,ống hàn phi 406
Ống thép 90mm x 7mm x 6- 9m
Ống thép 114 mm x 32mm x8m
Ống thép 273mm x 42mm x 6m
Ống thép 219 mm x 12mm x 6- 12m
Ống thép 216mm x 8mm x 6m
Ống thép 325mm x 12.7mm x 6 – 6.04m
ống thép 140mm x 6.55mm x 6m ↔ 7,4m
ống thép 76mm x 5mm x 6m ↔ 6,8m
ống thép 27mm x 3mm x 6m ↔ 6,5m
ống thép 42mm x 3.56mm ↔ 8mm x 7,2m
ống thép 68mm x 6mm x 7,9m
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácThép ống đúc phi 273ống thép đúc phi 168ống đúc phi 355

{{----}}