Chuyên dịch vụ về môi trường Bình Dương, TPHCM, BRVT

7.000.000
Nội dung
-Thiết kế, xây dựng công trình xử lý nước thải (sinh hoạt và sản xuất).
-Bảo trì, vận hành Hệ thống xử lý nước thải.
-Xử lý khí thải.
-Đánh giá tác động môi trường cho các dự án.
-Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đơn giản cho các nhà máy, xí nghiệp.
-Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
-Lập báo cáo môi trường lao động định kỳ.
-Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ pháp lý môi trường.
-Thu gom, vận chuyển, xử lý rác , chất thải rắn (nguy hại và không nguy hại).
-Lắp đặt thiết bị hệ thống quan trắc tự động, thiết bị đo lưu lượng nước thải
Liên hệ : 0908.911.581 anh Sô để tư vấn
Thông tin người dùng

TagsKhácLinh tinhmôi trường

{{----}}