Dạy thực hành kế toán tại Việt Trì, Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung khóa học kế toán thực hành:


Thực hiện các công việc kế toán phát sinh từ khi doanh nghiệp mới bắt đầu công việc kế toán đến khi làm được các báo cáo tài chính.
Thực hành ghi sổ kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.
Lập báo cáo tài chính theo đúng các chuẩn mực gồm: Bảng cân đối Tài khoản, Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.
Học viên được học trên bộ chứng từ thực tế với những tình huống phát sinh thực tế tại doanh nghiệp, thực hành kỹ năng của một kế toán tổng hợp, được học với giảng viên có kinh nghiệm lâu năm trong điều hành bộ máy kế toán tại doanh nghiệp.
Mỗi học viên sẽ được sử dụng một bộ chứng từ thực hành thực tế của doanh nghiệp có các nghiệp vụ kế toán phát sinh: thu, chi, ngân hàng; nguyên liệu, công cụ dụng cụ; tài sản cố định; chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; doanh thu; xác định kết quả kinh doanh, nguồn vốn; vay ngắn, dài hạn …
Được hướng dẫn sử dụng và thực hành kế toán
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhdạy kế toán thực tế tại Phú Thọ dạy kế toán tại Việt Trì

{{----}}