Dạy nghề kế toán từ 2.5 đến 3 tháng

Thương lượng
Nội dung
2. Đối tượng học

- Cán bộ đang làm công tác tài chính kế toán trong các doanh nghiệp.

- Cán bộ lãnh đạo các đơn vị kế toán tài chính của các tổ chức.

- Các học viên có nhu cầu trang bị kiến thức về kế toán, thuế và kế toán thuế.

3. Nội dung

3.1. Chương trình đào tạo Nghề kế toán 2,5 tháng.

Chương trình nghề kế toán (2,5t) được thiết kế bởi 2 học phần:

3.1.1. Kế toán tổng hợp

Chương trình kế toán tổng hợp trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán và có khả năng thực hiện những nghiệp vụ kế toán đơn giản, cơ bản.

Chương trình kế toán tổng hợp được thực hiện trong thời gian 20 buổi, mỗi buổi 3 tiếng.

Nội dung chương trình được cấu trúc như sau:

Chương 1. Những vấn đề chung về hạch toán kế toán

Chương 2. Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ

Chương 3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chương 4. Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư

Chương 5. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chương 6. Kế toán thành phẩm
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}