Thép ống đúc phi 406,ống thép đúc phi 406,phi 355,phi 273

Thương lượng
Nội dung
Thép ống đúc phi 406,ống thép đúc phi 406,phi 355,phi 273.ống thép đúc phi 273x9.27ly thép ống đúc phi 355x12ly,thép ống đúc phi 406x12ly
thép ống đúc phi 159x16ly,thép ống đúc phi 32x4ly
Ống thép OD 21 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 27 x (2.5~5) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 32 x (3.0~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 42 x (3.5~4.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 48 x (3.5~5.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 51 x (4.0~6.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 60 x (4.0~4.5) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 76 x (4.5~6.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 89 x (4.5~6.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 108 x (4.5~7.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 114 x (4.5~7.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 159 x (6.0~8.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 168 x (7.0~9.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 219 x (7.0~9.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 273 x (7.0~10.0) x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép OD 325 x (8.0~12.0) x (6.000mm-12.000mm)
Thông tin người dùng

TagsDịch vụTìm đối tácThép ống đúc phi 406ống thép đúc phi 406phi 355