Tuan Tung

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 04-07-2018
  • Địa chỉ : Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên
  • Số điện thoại liên hệ : 0989409911
  • Email : tungese@gmail.com