Nguyễn Xuân Tâm

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 07-11-2019
  • Địa chỉ : 320 Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng
  • Số điện thoại liên hệ : 0779532203
  • Email : tamnguyen59.land@gmail.com