Nguyễn Gia Tuấn Phi

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 30-12-2015
  • Địa chỉ : Hà Noi, Hà Nội, Việt Nam
  • Số điện thoại liên hệ : 0912926859
  • Email : tuanphi.dtk4b@gmail.com