chipheokid

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 26-09-2018
  • Địa chỉ : Amata, Khu Công Nghiệp Amata, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
  • Số điện thoại liên hệ : 0924686686
  • Email : chipheokid@gmail.com