Minh Ng

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 21-03-2018
  • Địa chỉ : Dg17, Linh Trung, Thu Duc
  • Số điện thoại liên hệ : 0937713779
  • Email : minhkietnt@gmail.com