minh.nguyen

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 20-07-2018
  • Địa chỉ : 41-43 Nguyễn Thị Thập, Quận 7, HCM
  • Số điện thoại liên hệ : +84 937 308 111
  • Email : minh.nguyen@cityhouseapartment.com