Minh Châu

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 04-04-2017
  • Địa chỉ : KS Deawoo -361 Kim Mã - Hà Nội
  • Số điện thoại liên hệ : 0904567831
  • Email : hanminhchau@gmail.com