Nguyễn Ngọc Khanh

Thông tin liên lạc

  • Ngày tham gia : 12-03-2019
  • Địa chỉ : 139 Hoang Thị Loan, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
  • Số điện thoại liên hệ : 0924032321
  • Email : khanhnn.brightland@gmail.com