Nhận kê khai thuế, tư vấn thuế tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Chúng tôi thực hiện các công việc cụ thể sau:

- Kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng tháng;

- Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng, quý;

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Lập báo cáo thuế TNCN hàng tháng hoặc quý, báo cáo quyết toán thuế TNCN năm;

- Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm;

- Lập và in sổ sách kế toán theo quy định;

-  Lập báo cáo tài chính theo quy định;

- Giải trình số liệu kế toán, thuế cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

1.1. Dịch vụ kê khai, quyết toán thuế hàng tháng, quý, năm

- Kiểm tra hóa đơn chứng từ hàng tháng;

- Lập báo cáo thuế GTGT hàng tháng;

- Lập báo cáo thuế TNCN hàng tháng hoặc quý, báo cáo quyết toán thuế TNCN năm;

- Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm;

- Giải trình số liệu kế toán, thuế cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

1.2. Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm:

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ kế toán, lập chứng từ bổ sung (nếu cần);

- Lập sổ sách kế toán hàng tháng, quý, năm;

- Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm;
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhkê khai thuế làm báo cáo tài chính làm báo cáo thuế

{{----}}