Dạy thực hành kế toán thực tế tại Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
NỘI DUNG KHÓA HỌC
PHẦN A. THỰC HÀNH EXCEL
BÀI I: ÔN TẬP EXCEL & CÁC CÁC HÀM CƠ BẢN
1. Địa chỉ

2. Vùng, đặt tên vùng

3. Các loại dữ liệu trong Excel

4. Các hàm thường dùng trong Excel để lập bảng tính

BÀI II: CÁC HÀM EXCEL ỨNG DỤNG TRONG KẾ TOÁN
1. Nhóm hàm thống kê

2. Nhóm hàm Logic

3. Nhóm hàm dò tìm

BÀI III: TỔ CHỨC DỮ LIỆU
1. Các thao tác mở sổ kế toán

2. Thiết lập các Danh mục

3. Khai báo danh mục số dư đầu kỳ

BÀI IV: LẬP SỔ NHẬT KÝ CHUNG
BÀI V: LẬP SỔ CHI TIẾT
1. Lập sổ quỹ tiền tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng

2. Lập sổ chi tiết công nợ phải thu

3. Lập sổ chi tiết công nợ phải trả

BÀI VI: LẬP SỔ CÁI
1. Lập sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng

2. Lập sổ cái công nợ phải thu

3. Lập sổ cái công nợ phải trả

BÀI VII: LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
1. Thiết lập bảng cân đối phát sinh chi tiết

2. Thiết lập bảng cân đối phát sinh tổng hợp

3. Ôn tập kết thúc môn

BÀI VIII: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Việt Trì lớp học kế toán tại Việt Trì khóa học kế toán tại Việt Trì

{{----}}