Dạy thực hành kế toán tại Việt Trì, Phú Thọ

Thương lượng
Nội dung
Nội dung chương trình:

- Một số vấn đề chung về công tác kế toán, những thông tư chỉ thị mới liên quan đến công tác kế toán

- Vai trò nhiệm vụ và trách nhiệm của kế toán tổng hợp, kế toán với cơ quan thuế

- Qui trình mở và ghi sổ tổng hợp, sổ chi tiết, lập báo cáo tài chính, báo cáo các loại Thuế

- Kiểm tra phân loại chứng từ

- Hướng dẫn viết phiếu thu, chi, phiếu xuất, nhập kho, lập hoá đơn bán hàng, khế ước vay, ủy nhiệm chi.....

- Lập báo cáo theo quý với cơ quan thuế

- Lập tờ khai thuế thu nhập đầu năm

- Lập báo cáo tài chính : Bảng cân đối kế toán - báo cáo kết quả kinh doanh - Thuyết minh báo cáo tài chính - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Lập Báo cáo, kê khai, quyết toán các loại Thuế trên phần mềm Hỗ trợ Kê khai Thuế: Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế Môn bài, Thuế xuất nhập khẩu, Thuế TTĐB…

- Trao đổi kinh nghiệm thực tế trong công tác Tài chính – Kế toán – Thuế; Xử lý nghiệp vụ; Xử lý các tình huống thi Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán…
Thông tin người dùng

TagsPhú ThọKhácLinh tinhtrung tâm kế toán tại Phú Thọ dạy kế toán tại Phú Thọ

{{----}}