Bán mobiphone trả trước

Thương lượng

Nội dung


Call: 0909.661.886 Một số để bạn thành công. Một số để bạn tự tin
khi giao tiếp. Một số để mọi người không cần mở danh bạ.
0933.10.07.86=800k 0933.06.03.88=800k 0937.15.02.88= 850k
0937.18.06.87 = 750k 0933.06.03.88= 950k 0933.29.06.88= 950k
0933.13.06.89= 1tr 0909.18.02.89=1000k 0933.06.11.89=850k
0937.08.02.89=750k 0909.16.02.89=1000k 0938.20.06.87= 900k
0908.28.04.86= 1000k 0938.05.05.89= 1000k 0933.16.12.88= 1000k
0933.08.30.99= 1tr 0938.10.06.88 =1tr 0932.09.05.89 =1tr
0932.10.02.89 =1tr 0902.893.898=1,5tr 0902.299.887 =550k
0908.52.8882 =650k 0908.944.099= 500 0909.569.199=650
0909.597.299=550 0938.544.199= 500 0932.077.199=600 0938.774.199=
500 0902.612.899= 600 0908.955.099=600 0937.800.199= 600
0932.696.599= 600 0933.484.668=700 0933.29.79.86=900
0938.554.399=500 0938883.002= 550 0937.855.499= 500 0937.800.599=
500 0933.62.38.68= 800 0933.52.5568= 700 0932.29.0246=800
093649.2266=600 0936.096.389=5oo 0935632288=950 0935881978=1,3tr
0935839998=1tr 093523.1983=1,1tr 0937.059.555_1.3tr
0937.692.555_1.3tr 0934.069.555_1.3tr 0937.04.2.555_1.3tr
0932.08.4.555_1.3tr 0937.86.2.555_1.5tr 0937.4.18.555_1.5tr
0937.0.32.555_1.5tr 0934.149.555_1.5tr 0938.924.555_1.4tr
0938.931.333_950k 0937.931.333_950k 0933.4.2.1993_950k
0933.9.2.1985_950k 0937.90.1987_950k 0933.9.2.1993_1.5tr
0938.2.5.1990_1.5tr 0902.9.5.1988_1.6tr 0903.90.1983_1.tr
0937.3.1.1987_1.3tr 0938.7.4.1988_1.6tr 0933.2.1.1994_950k
0938.95.68.79_1.2tr 0938.99.68.79_1.6tr 0902.778.771_1.1tr
0902.447.111_850k 0908.45.1102_1.1tr 0932.024668_1.8tr
0902.338.222_1.2tr 0937.096.678_950k 0937.4.11.678_950k
0937.04.6.678_950k 0933.4.81.678_950k 093.79.86.678_1.2tr
0938.04.6.678_950k 0909.39.2678_950k 0902.59.4.678_950k
0938.173.789_1.2tr 0932.68.3.789_1.3tr

TagsHà NộiĐiện thoại, simSim