Chứng chỉ quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Thương lượng
Nội dung
1. Mục đích của khóa học
A. Khóa học quản lí nhà nước ngạch chuyên viên chính
- Chuẩn hóa ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp vs thời gian công tác, vị trí làm việc theo qui định của Bộ Nội vụ
- Bồi dưỡng năng lực quản lí, năng lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính phù hợp vs tiêu chuẩn qui định đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính nhà nước
- Hoàn thành khóa học đc cấp CHỨNG CHỈ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH. Là cơ sở điều kiện bắt buộc để bổ sung hồ sơ thi nâng ngạch tương đương hoặc cao hơn
B. Khóa học quản lí nhà nước ngạch chuyên viên
- Chuẩn hóa ngạch chuyên viên cho cán bố, công chức, viên chức.
- Trang bị kiến thức cần thiết cho cán bộ, viên chức, đủ điều kiện quy định của bộ Nội vụ cho chuyên viên
- Chứng chỉ hoàn thành QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN là cơ sở điều kiện bắt buộc của mỗi chuyên viên khi làm việc hoặc đủ tiêu chuẩn hoàn thiện hồ sơ thi nâng ngạch
Sdt:0962449782 - thầy Trường
Thông tin người dùng

TagsHà NộiQuận Nam Từ LiêmTuyển sinh, tuyển dụngTuyển sinhchuyên viên chứng chỉ quan lí nhà nước

{{----}}