Tuyển gấp nhân viên làm thêm văn phòng - VnExpress
Đăng ngày: Thứ hai, 1/10/2012 12:44 GMT+7
Tuyển gấp nhân viên làm thêm văn phòng
01212460689
anhthatlongyeuem2055@yahoo.com

Linh vuc hoat dong: mang internet, máy tính, dtdd,......
vi trí ung tuyen:
- Nhân viên cham sóc khách hàng
- Tru? Ng ca kinh doanh
Công viec: +Thanh toán các hóa don dich vu cua khách hàng toi công ty.
+ Cham sóc, tu van khách hàng ve dich vu công ty dang cung cap.
+Phát trien dich vu trên các phuong tien truyen thông, làm viec trên dien
thoai và máy tính, huong dan truoc khi làm.
Đia diem làm viec:

...
tai van phòng công ty, không di bên ngoài
Thoi gian: 17h45->20h45 tu thu 2 den thu 7 (chu nhat, le, tet duoc nghi)
Luong co ban: 2 000 000-> 3 500 000 dong/ tháng + Thuong
Yêu cau: nam/ nu tuoi 18->30. Không can kinh nghiem. Se duoc training truoc khi bat dau công viec. Thích hop voi nguoi muon có thêm thu nhap và kinh nghiem.
Làm viec trong mot môi truong chuyên nghiep, có co hoi thang tien cao, duoc dào tao và nâng cao trình do mien phí tai công ty.
ho so: 1 bo ho so co ban (so yeu lý lich, don xin viec), 2 ban photo cmnd, 2 anh 3x4, 1 ban sao ho khau.
Đia chi: SS1N Hong Linh p.15 q.10 tp.hcm. (Gan công viên Lê Thi Riêng)
Liên he: 01212460689 gap Nguyen Đình Huy
Luu ý: vui lòng liên he de duoc dat hen phong van. Không tiep nhan ho so chua dat hen.

Thông báo

Để xóa tin, bạn soạn tin nhắn:

DTD <dấu cách> 3083689 gửi 8100

Chú ý: Số điện thoại nhắn tin phải trùng với số đã nhắn trong quá trình đăng tin.